Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Centrum de Boogschutter

 

Definities

 1.    Centrum de Boogschutter: De Boogschutter, therapie en coaching, gevestigd te Utrecht onder KvK nr. 30227517.

2.    Klant: degene met wie Centrum de Boogschutter een overeenkomst is aangegaan.

3.    Partijen: Centrum de Boogschutter en klant samen.

4.    Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Centrum de Boogschutter.

2.    Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.    Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 Prijzen

 1.    Alle prijzen die Centrum de Boogschutter hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.    Alle prijzen op die Centrum de Boogschutter hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Centrum de Boogschutter te allen tijde wijzigen.

3.    De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Centrum de Boogschutter vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

4.    De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Centrum de Boogschutter, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5.    Indien partijen voor een dienstverlening door Centrum de Boogschutter een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

6.    Centrum de Boogschutter is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

7.    Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Centrum de Boogschutter de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

8.    Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

9.    Centrum de Boogschutter heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

10.    Voorafgaand aan de ingang ervan zal Centrum de Boogschutter prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

11.    De consument heeft het recht om de overeenkomst met Centrum de Boogschutter op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 Gevolgen niet tijdig betalen

 1.    Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Centrum de Boogschutter gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

1.    Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Centrum de Boogschutter.

2.    De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

3.    Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Centrum de Boogschutter zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

4.    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Centrum de Boogschutter op de klant onmiddellijk opeisbaar.

5.    Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Centrum de Boogschutter, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Centrum de Boogschutter te betalen.

 Opschortingsrecht

 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Centrum de Boogschutter te verrekenen met een vordering op Centrum de Boogschutter.

 

 Levertijd

 1.    De door Centrum de Boogschutter opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.    De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Centrum de Boogschutter.

3.    Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Centrum de Boogschutter niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 Feitelijke levering

 De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

 Transportkosten

 Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

 Verpakking en verzending

 1.    Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te  laten maken, bij gebreke waarvan Centrum de Boogschutter niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

1.    Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Centrum de Boogschutter, bij gebreke waarvan Centrum de Boogschutter niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 Verzekering

 1.    De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

o zaken van Centrum de Boogschutter die bij de klant aanwezig zijn

o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 2.    De klant geeft op eerste verzoek van Centrum de Boogschutter de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 Garantie

 Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Centrum de Boogschutter enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

 Uitvoering van de overeenkomst

 1.    Centrum de Boogschutter voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2.    Centrum de Boogschutter heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.    De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4.    Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Centrum de Boogschutter tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.    Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Centrum de Boogschutter tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1.    De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Centrum de Boogschutter.

2.    De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3.    Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Centrum de Boogschutter de betreffende bescheiden.

4.    Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Centrum de Boogschutterredelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de  overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 Duur van de overeenkomst

 1.    De overeenkomst tussen Centrum de Boogschutter en de klant wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.    Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

3.    Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Centrum de Boogschutter schriftelijk in gebreke stellen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Centrum de Boogschutter tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Centrum de Boogschutter geleverde producten en/of diensten.

 
Klachten

 1.    De klant dient een door Centrum de Boogschutter geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.    Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Centrum de Boogschutter daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3.    Consumenten dienen Centrum de Boogschutter uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.    De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Centrum de Boogschutter in staat is hierop adequaat te reageren.

5.    De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.    Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Centrum de Boogschutter gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

7.    Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Centrum de Boogschutter, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Centrum de Boogschutter en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.

8.    Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij RBCZ.

 Ingebrekestelling

 1.    De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Centrum de Boogschutter.

2.    Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Centrum de Boogschutter ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 Als Centrum de Boogschutter een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Centrum de Boogschutter verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Centrum de Boogschutter

 1.    Centrum de Boogschutter is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.    Indien Centrum de Boogschutter aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.    Centrum de Boogschutter is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.    Indien Centrum de Boogschutter aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.    Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 Vervaltermijn

 Elk recht van de klant op schadevergoeding van Centrum de Boogschutter vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 Recht op ontbinding

 1.    De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Centrum de Boogschutter toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.    Is de nakoming van de verplichtingen door Centrum de Boogschutter niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Centrum de Boogschutter in verzuim is.

3.    Centrum de Boogschutter heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Centrum de Boogschutter kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 Overmacht

 1.    In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Centrum de Boogschutter in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Centrum de Boogschutter kan worden toegerekend in een van de wil van Centrum de Boogschutter onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Centrum de Boogschutter kan worden verlangd.

2.    Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 

3.    Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Centrum de Boogschutter 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Centrum de Boogschutter er weer aan kan voldoen.

4.    Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5.    Centrum de Boogschutter is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1.    Centrum de Boogschutter is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.    Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.    Grote inhoudelijke wijzigingen zal Centrum de Boogschutter zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.    Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1.    Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Centrum de Boogschutter.

2.    Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1.    Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2.    Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Centrum de Boogschutter bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1.    Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.    De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Centrum de Boogschutter is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 11 maart 2019.